FISKEBESTÄMMELSER

LÄS MER OM VAD SOM GÄLLER

Samtliga vatten: Levande fisk som agn förbjudet vid allt fiske.

Fredningstider

Samtliga strömmande vatten undantaget Österdalälven och del av Rotälven, fiskeförbud 1/9 t o m 30/4. I Österdalälven fiskeförbud 1/9 t o m 15/5, dock är fiske efter harr med fluga tillåtet 1/9 t o m 31/12. I del av Rotälven, från sammanflödet med Österdalälven upp till Jöllenbron, är fiske efter harr med fluga tillåtet 1/9 t o m 31/12. Generellt fiskeförbud i samtliga höstplanterade vatten 1/9 – 30/11.

Minimimått

Harr, öring och röding 30 cm. För Österdalälven gäller minimimåttet 35 cm för öring. För harr gäller fönsteruttag i Österdalälven där endast harrar mellan 25 – 35 cm får tillvaratas. I Rotälven gäller fönsteruttag för både harr och öring, 20-30 cm, större och mindre harrar och öringar ska släppas tillbaka.

Fångstbegränsning

Max 3 st ädelfiskar (öring, röding och harr)/kort per dygn i Österdalälven, i övriga vatten max 6 st.
Vid fiske efter harr rekommenderas att hullinglösa krokar används i Österdalälven och Rotälven.

I Tommostjärn och Bergholstjärn är endast fiske med fluga tillåtet. En ädelfisk med med en längd av max 40 cm får behållas per dygn.

(ÄLVDALENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING)

Följande gäller:
I Österdalälven gäller fönsteruttagsregler för harr. Detta innebär att det är tillåtet att ta upp och avliva 3 st harr per dag i storleksintervallet 25-35 cm. I Rotälven gäller fönsteruttag för både harr och öring, men i intervallet 20-30 cm. (Under förutsättning att ingen annan ädelfisk fångas och avlivas samma dag). All annan större och mindre harr skall återutsättas.

Begränsning till max 2 st handredskap/lina per fiskare för fiskerättsägare, delägare och ortsbor, undantaget vid angling där ingen begränsning förekommer och är tillåtet i samtliga gäddvatten.

Förbud mot allt fiske med andra redskap än handredskap i Stora och Lilla Knäsjön, Rämmasjön, Nässjön, Mickeltjärn, Stora Rensjön, Skepphussjön, Navardalssjön, Stora Sugntjärn, Storsjön, Lövtjärn, Märråtjärn, Långtjärn Loka, Fisklösen, Rutsjön och Ljustjärn. I följande vatten även förbud att fiska från båt Lilla och Stora Blästtjärn, Vridutjärn, Kropptjärnarna, Tommostjärnarna, Brynåstjärn, Tyltjärn, Sjåbocktjärn, Ormtjärn, Ingeborgstjärn, Måbergstjärn, Kalvtjärn, Urdtjärn, Lilla och Mellan Sugntjärn, Dåråkalltjärn, Lextjärn, Stortjärn, Lomtjärn, Tangeråstjärn, Abborrtjärn-Djustjärn vid Tennådalsvägen, Svartgessi-Knut-Faderttjärn-Stortjärn-Gummastjärn vid Hållstugan, Piltlokarna, samt övriga mindre tjärnar med ädelfisk.

Undantaget fiskerättsägare och de med delägarkort som äger rätt att fiska även med övriga lagliga redskap för riktat fiske efter övriga arter utom öring, röding och harr i eget skifteslags berörda vatten. Nät, not och långrev är dock förbjudet.

Vid fiske med fasta redskap såsom nät, mjärde m m skall redskapen märkas med namn och adress.

Trollingfiske endast tillåtet i Trängsletdammen och med ingen spöbegränsning.

Fiskeförbud i ån mellan Lilla och Stora Knäsjön, i bäckarna mellan Sugnstjärnarna, alla inlopp till Rämmasjön samt i Rämmaån mellan Rämmasjön och Sågdammen, i hela Storbäcken belägen söder om Mossidammen samt i Mangravsbäcken och Sigerajbäcken vilka rinner ut i Navardalssjön. Med bensindriven motor i Navardalssjön, Lilla och Stora Knäsjön, Märråtjärn, Storsjön, Lövtjärn, Skepphussjön, Långtjärn i Loka.

Övriga bestämmelser Förbud mot nätfiske i samtliga tjärnar mindre än 10 ha. Nätfiskeförbud även i Broksjön och den övre delen av Åsdammen med gräns från punkt fiskeautomaten och rakt över dammen.

Nätfiskeförbud inom en radie av 300 m från in och utlopp i sjöar under tiden 1/9 t o m 31/12. (Nätförbudet innefattar även not och långrev).

I strömmande vatten fiske endast med handredskap, utterfiske tillåtet endast för fiskerättsägare undantaget nedströms Blybergs kraftverk där förbud råder.

Totalt fiskeförbud 100 m uppströms Trängslets dammarm, den delvis torra älvfåran mellan Tränglset och Storsugnet. Totalt fiskeförbud gäller även från tunnelmynning t o m 100 m nedströms kanalens utlopp i gamla älvfåran vid Storsugnet och 100 m nedströms tunnelutloppet vid Åsens kraftverk.
I övrigt 50 m nedströms övriga dammar.

Turistfiskekortet berättigar till endast ett handredskap/lina per person undantaget vid angling där ingen begränsning förekommer och är tillåtet i samtliga gäddvatten där det ej förekommer öring, röding eller harr.

Information Fiskekortet giltigt i hela Glysjön, Trängsletdammen upp till Krypan inom Särna/Idre fvo samt ned till Spjutmodammens kraftstation (ej nedanför) inom Mora/Våmhus fvo, för dessa områden är endast ett handredskap/lina per person tillåtet.

Fiskekortet giltigt för handredskapsfiske även i vatten inom området som begränsas av skjutfältsgränsen i öster, Transtrandsgränsen och Särnagränsen i väster och norr, genom arrende med Sveaskog, dock undantaget för privata arrenderade vatten. Inom skjutfältet ingår Lillbodtjärn i fiskekortet.

Undantagna fiskevatten Torvaldtjärn (Liden), Hälltjärn (Loka), Simaven (norr om ishallen), privata och samfällda dammar inom byar, bebyggelse och fäbodar ingår ej i detta fiskekort.

Ordningsföreskrifter och straffbestämmelser Fiskekort och fiskerättsbevis är personligt och får ej överlåtas, skall vara försett med innehavarens namnteckning samt alltid medföras vid fiske. Innehavaren skall kunna legitimera sig.

Fiskestämman kan genom styrelsen besluta om begränsad rätt till fiske på grund av fiskevårdande åtgärder och utplanteringar.

Fisket får endast bedrivas för eget behov, ej saluföras med undantag av mört som är tillåtet att saluföras, samt bedrivas med måtta och med iakttagande av god fiskevård.

Den som ertappas bedrivande fiske utan att innehava fiskekort eller bryter mot ovan gällande bestämmelser, fiskelagen, fiskeförordningen eller andra allmänna lagar/bestämmelser riskerar åtal enligt gällande lagar.

Reviderat senast 2019-04-30