FISKEBESTÄMMELSER

LÄS MER OM VAD SOM GÄLLER

Samtliga vatten: Levande fisk som agn förbjudet vid allt fiske.

Fredningstider

Samtliga strömmande vatten undantaget Österdalälven och del av Rotälven, fiskeförbud 1/9 t o m 30/4. I Österdalälven fiskeförbud 1/9 t o m 15/5, dock är fiske efter harr med fluga tillåtet 1/9 t o m 31/12. I del av Rotälven, från sammanflödet med Österdalälven upp till Jöllenbron, är fiske efter harr med fluga tillåtet 1/9 t o m 31/12. Generellt fiskeförbud i samtliga höstplanterade vatten 1/9 – 30/11.

Minimimått

För Österdalälven gäller minimimåttet 35 cm för öring. För harr gäller fönsteruttag i Österdalälven där endast harrar mellan 25 – 35 cm får tillvaratas. I Rotälven och övriga strömmande vatten gäller fönsteruttag för både harr och öring, 20-30 cm, större och mindre harrar och öringar ska släppas tillbaka. För övriga vatten gäller minimimått 30 cm för ädelfisk.

Fångstbegränsning

I strömmande vatten 3 st ädelfiskar/kort och dygn. I övriga vatten 3 st ädelfiskar/kort och dygn.
Vid fiske rekommenderas att hullinglösa krokar används.

I Tommostjärn och Bergholstjärn endast fiske från land eller flytring, med fluga och hullinglös krok. Det är tillåtet att behålla en fiskunder 40 cm per dag. På älvsträckan Storsugnet-Åsendammen 1 st ädelfisk/kort och dygn med maximimått 40cm. Från Blybergsdammen ner till Spjutmosjön, inom Älvdalens Fvo, ska all öring återutsättas.

(ÄLVDALENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING)

Följande gäller:
För Österdalälven gäller fönsteruttag 25-30 cm för harr och minimimått 35 cm för öring. För övriga strömmande vatten gäller fönsteruttag 20-30 cm för harr och öring. För övriga vatten gäller minimimått 30 cm för ädelfisk. Måttbegränsning gäller ej bäckröding.

Begränsning till max 2 st handredskap/lina per fiskare för fiskerättsägare, delägare och ortsbor, undantaget vid angling där ingen begränsning förekommer och är tillåtet i samtliga gäddvatten.

Förbud att fiska från båt: Abborrtjärn (vid Tennådalsvägen), Djustjärn (vid Tennådalsvägen), Lilla och Stora Blästtjärn, Vridutjärn, Kropptjärnarna, Tommostjärn, Bergholstjärn, Brynåstjärn, Tyltjärn, Sjåbocktjärn, Ormtjärn, Ingeborgstjärn, Måbergstjärn, Kalvtjärn, Urdtjärn, Lilla och Mellan Sugntjärn, Lomtjärnarna, Tangeråstjärn, Svartgessi (vid Hållstugan), Stortjärn (vid Hållstugan), Piltlokarna, samt i övriga mindre tjärnar med ädelfisk.

Undantaget fiskerättsägare och de med delägarkort som äger rätt att fiska även med övriga lagliga redskap för riktat fiske efter övriga arter utom öring, röding och harr i eget skifteslags berörda vatten. Nät, not och långrev är dock förbjudet.

Vid fiske med fasta redskap såsom nät, mjärde m m skall redskapen märkas med namn och adress.

Trollingfiske endast tillåtet i Trängsletdammen och med ingen spöbegränsning.

Fiskeförbud i ån mellan Lilla och Stora Knäsjön, i bäckarna mellan Sugnstjärnarna, alla inlopp till Rämmasjön samt i Rämmaån mellan Rämmasjön och Sågdammen, i hela Storbäcken belägen söder om Mossidammen samt i Mangravsbäcken och Sigerajbäcken vilka rinner ut i Navardalssjön. Förbud med bensindriven motor i Navardalssjön, Lilla och Stora Knäsjön, Märråtjärn, Storsjön, Lövtjärn, Skepphussjön, Långtjärn i Loka.

Övriga bestämmelser Förbud mot nätfiske i samtliga tjärnar mindre än 10 ha. Nätfiskeförbud även i Broksjön och den övre delen av Åsdammen med gräns från punkt fiskeautomaten och rakt över dammen.

Nätfiskeförbud inom en radie av 300 m från in och utlopp i sjöar under tiden 1/9 t o m 31/12. (Nätförbudet innefattar även not och långrev).

I strömmande vatten fiske endast med handredskap, utterfiske tillåtet endast för fiskerättsägare undantaget nedströms Blybergs kraftverk där förbud råder.

Totalt fiskeförbud 100 m uppströms Trängslets dammarm, den delvis torra älvfåran mellan Tränglset och Storsugnet. Totalt fiskeförbud gäller även från tunnelmynning t o m 100 m nedströms kanalens utlopp i gamla älvfåran vid Storsugnet och 100 m nedströms tunnelutloppet vid Åsens kraftverk.
I övrigt 50 m nedströms övriga dammar.

Turistfiskekortet berättigar till endast ett handredskap/lina per person undantaget vid angling där ingen begränsning förekommer och är tillåtet i samtliga gäddvatten där det ej förekommer öring, röding eller harr.

Information Fiskekortet giltigt i hela Glysjön, Trängsletdammen upp till Krypan inom Särna/Idre fvo samt ned till Spjutmodammens kraftstation (ej nedanför) inom Mora/Våmhus fvo, för dessa områden är endast ett handredskap/lina per person tillåtet.

Fiskekortet giltigt för handredskapsfiske även i vatten inom området som begränsas av skjutfältsgränsen i öster, Transtrandsgränsen och Särnagränsen i väster och norr, genom arrende med Sveaskog, dock undantaget för privata arrenderade vatten. Inom skjutfältet ingår Lillbodtjärn i fiskekortet.

Undantagna fiskevatten Torvaldtjärn (Liden), Hälltjärn (Loka), Simaven (norr om ishallen), privata och samfällda dammar inom byar, bebyggelse och fäbodar ingår ej i detta fiskekort.

Ordningsföreskrifter och straffbestämmelser Fiskekort och fiskerättsbevis är personligt och får ej överlåtas, skall vara försett med innehavarens namnteckning samt alltid medföras vid fiske. Innehavaren skall kunna legitimera sig.

Fiskestämman kan genom styrelsen besluta om begränsad rätt till fiske på grund av fiskevårdande åtgärder och utplanteringar.

Fisket skall bedrivas med måtta och med iakttagande av god fiskevård.

Den som ertappas bedrivande fiske utan att innehava fiskekort eller bryter mot ovan gällande bestämmelser, fiskelagen, fiskeförordningen eller andra allmänna lagar/bestämmelser riskerar åtal enligt gällande lagar. Barn under 16 år fiskar gratis, under förutsättning att målsman innehar giltigt fiskekort. Målsman ansvarar för att regler och bestämmelser följs.

Reviderat senast 2023-06-30